Zrealizowaliśmy

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza.
Podzadanie nr 3: Przebudowa ul. Górnośląskiej w Szczecinie

Opis prac

Celem inwestycji jest:

 • poprawa zagospodarowania terenu pod kątem funkcjonalności i podniesienia estetyki przestrzeni publicznej poprzez wykonanie nowych nawierzchni i nasadzeń zieleni;
 • usystematyzowanie i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego, poprzez budowę oświetlenia ulicznego oraz zmianę geometrii jezdni;
 • umożliwienie bezpiecznej i niezależnej komunikacji dla rowerzystów poprzez budowę ciągów rowerowych, pieszo-rowerowych i pieszych;
 • poprawa nośności i jakości dróg;
 • poprawa stanu odwodnienia dróg;
 • poprawa stanu uzbrojenia sieci podziemnych i napowietrznych oraz uporządkowania ich przebiegu poprzez przebudowę istniejącej lub budowę nowych odcinków.

W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie następujących czynności i obiektów:

 • przebudowę ulic oraz budowę nowych połączeń ulic w celu usprawnienia komunikacji;
 • budowę ciągów pieszych;
 • przebudowę kolizyjnych sieci podziemnych lub/i nadziemnych (sieci elektroenergetyczne, sanitarne, wodociągowe, teletechniczne);
 • przebudowę/budowę zjazdów publicznych;
 • budowę miejsc postojowych;
 • zapewnienie systemu odwodnienia poprzez przebudowę/budowę kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi;
 • oznakowanie drogi;
 • poniesienie nośności nawierzchni dróg i ulic;
 • budowę/przebudowę oświetlenia ulicznego;
 • wycinkę drzew i krzewów.

Wartość projektu: 17.136.338,65 PLN
Wkład Funduszy Unijnych: 239.723,31 PLN

Cel projektu

Poprawa dostępu drogowego do portu w Szczecinie

Zleceniodawca

Gmina Miasto Szczecin

Gmina Miasto Szczecin

Informacje dodatkowe

Inwestycja finansowana z Funduszy Unijnych w ramach programu Inteligentny Rozwój

Fundusze Europejskie

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość. Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.